Visie

Ons doel als school is alle leerlingen in een veilige en plezierige leer- en leefomgeving zo goed mogelijk voor te bereiden op het Voortgezet Onderwijs en te helpen groeien naar volwaardige deelnemers van onze samenleving.

De toekomst en de maatschappij verwacht van onze leerlingen meer dan 10 jaar geleden. Niet alleen kennis is van belang, vaardigheden worden steeds belangrijker. De zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden geven aan wat van leerlingen wordt verwacht.

  • Kritisch, creatief en conceptueel denken
  • Probleemoplossend, zelfstandig- én samen werken
  • Leren communiceren en werken aan sociale- en culturele vaardigheden
  • Vaardigheden opdoen in ICT, media en informatieve werkwijzen

Deze vaardigheden brengen wij de leerlingen bij door ze te vervlechten in het onderwijs vanaf jonge leeftijd. Zo worden de kinderen bekend met de mogelijkheden die zij in het dagelijks leven om zich heen zien en kunnen zij hier dagelijks gebruik van maken en profijt van hebben.

Kernwaarden St. Jozefschool

De St. Jozefschool werkt vanuit de volgende kernwaarden:

  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Rust en balans
  • Betrokkenheid
  • Bloei / Ontwikkelen

Respect

Respect voor elkaar. Onderling tussen leerlingen, tussen collega’s en tussen ouders, maar ook in de wisselwerking tussen leerkrachten, ouders en leerlingen. Respect uit zich is niet verwijtend taalgebruik, anderen in hun waarde laten, ook al is de ander “anders”. Respect voor de omgeving. Het met rust laten van elkaars spullen en netjes omgaan met de school en het plein.

Veiligheid

Veiligheid is een eerste levensbehoefte, een voorwaarde om jezelf verder te kunnen ontwikkelen. Zo vanzelfsprekend maar uit de praktijk blijkt helaas dat er nog altijd leerlingen zijn die zich in bepaalde situaties niet veilig voelen. Dit loopt uiteen van een veilig gebouw wat voldoet aan de voorschriften van de brandweer tot persoonlijke veiligheid in pestsituaties. De St. Jozefschool doet er alles aan om alle leerlingen een veilige school te bieden.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid nemen én geven. Het onderwijs is dienstverlenend en leerkrachten zijn geneigd te helpen en te zorgen. Maar willen wij onze leerlingen voorbereiden op een volwaardige, zelfstandige plaats in onze maatschappij, dan zullen wij ze ook moeten leren hun zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in hun leerproces, waarop we onze lessen inzetten. Maar ook in hun daden en inzet op sociaal emotioneel gebied, waarop wij ze aanspreken. 

Rust en balans

Rust en balans zien wij graag terug in onze school. Rust in onze lessen door een heldere aanpak en regelgeving, gestoeld op duidelijke normen en waarden. Een voorbeeldfunctie in deze is weggelegd voor ons betrokken leerkrachtenteam. Maar ook balans tussen wat ‘moet’ en wat ‘mag’. Zo vinden wij het belangrijk dat er ook ruimte is voor ontspanning en plezier, waarbij wij van mening zijn dat de leerlingen spelenderwijs de nodige vaardigheden leren.

Betrokkenheid

Betrokkenheid is een groot goed binnen onze school. Alle leerkrachten kennen bijna alle kinderen, ook die van de andere groepen. We zijn niet alleen gericht op de schoolse opbrengsten, maar ook op het welbevinden en willen een klankbord zijn voor de leerlingen die het soms wat moeilijker hebben. Maar ook onderling tussen de collega’s is de betrokkenheid groot en staan wij klaar voor elkaar. In goede en slechte tijden. Dit is merkbaar in de goede, informele sfeer die voelbaar is in de school. Dit is ook wat wij de leerlingen mee willen geven door hen te betrekken bij wat speelt op school of in een klas en hen te laten zien dat je er voor elkaar kunt zijn.

Bloei/ontwikkelen

Bloei / Ontwikkelen. Een open deur voor een school zou je zeggen, maar voor ons betekent het meer dan alleen goede opbrengsten op schoolse vaardigheden. Wat wij willen is dat onze leerlingen naast goede referentieniveaus voor taal en rekenen, hun persoonlijke talenten kunnen ontwikkelen. Hiervoor willen wij hen ruimte bieden tijdens vieringen, maandsluitingen, creatieve projecten en andere activiteiten die wij naast het reguliere lesprogramma organiseren.

Katholiek onderwijs

Vanuit deze kernwaarden vormt de school een afspiegeling van de moderne, open, katholieke samenleving. De St. Jozefschool is een katholieke basisschool die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. Wij willen de kinderen ervaringen meegeven en kennis laten maken met allerlei aspecten van religieus leven. Tevens willen wij hen kennis bijbrengen van de tradities. Ons onderwijs is niet neutraal, maar betrokken op mens en wereld. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, in de keuze van de leermiddelen, in de taal die gesproken wordt en in de sfeer die op school heerst.

Wij brengen onze normen en waarden over aan de hand van (bijbel)verhalen en vertellingen tijdens de katholieke feestdagen en andere momenten die zich daarvoor lenen. De leerkrachten hanteren een bijbelrooster en bidden aan het begin van de lesdag. Wij willen dat de leerlingen weten wat op de (Christelijke) feestdagen wordt gevierd. De eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel worden door ouders, school en kerk voorbereid. Hiertoe onderhouden wij contact met de beide parochies inzake kerkelijke activiteiten. Waarbij wij, vanuit dezelfde kernwaarden, ook ruimte willen bieden voor andere culturen en samenlevingen.