Medezeggenschap

In de medezeggenschapsraad van de school zitten afgevaardigden van het personeel en afgevaardigden van de ouders. In de­ze raad kunnen (gekozen) ouders echt meepraten of meebeslis­sen over de school. De huidige samenstelling van de medezeggenschapsraad is als volgt:

Namens de ouders:

Laurens Leek (voorzitter)
Dianne de Lange
Miranda Schilder
John Schilder

Namens het team:

Quirinus Schilder
Diane Tol-Bont
Debbie van Pooij-Bos
Christine Koning

 

De leden van de medezeggenschapsraad hebben zitting voor een periode van vier jaar. Na vier jaar treden alle leden af en wordt een nieuwe verkiezing uitgeschreven. De aftredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen. Vanuit onze MR nemen 2 leden ook zitting in de GMR. De GMR heeft dezelfde functie als de MR maar dan op bestuursniveau.

Verslagen en andere documentatie met betrekking tot de MR en GMR vindt u hier:

Documenten