Vacature Directeur Sint Jozefschool

De Sint Jozefschool bestaat al meer dan honderd jaar. Wij zijn een relatief kleine school binnen onze stichting en verzorgen onderwijs voor ongeveer 170 kinderen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen bij ons zichzelf mag zijn. Ons mooie gebouw staat in het oude historische centrum (de oude kom) van Volendam. Dit gedeelte van Volendam kent een diversiteit in samenstelling van gezinnen die er wonen. De schoolpopulatie vormt een afspiegeling van deze wijk. De school vervult ook een belangrijke functie in de wijk, na schooltijd is het een ontmoetingsplaats, in een prettige en ongedwongen sfeer. Van de nieuwe directeur verwachten we dat deze zich juist hier op zijn gemak voelt en de verbindende factor kan zijn zowel binnen als buiten de school.

Als school gaan wij voor een sterke basis, maar willen wij ook meegaan met vernieuwingen. Dit schooljaar is gestart met een visietraject om te kijken hoe wij ons onderwijs willen vernieuwen, zonder daarbij de realiteit uit het oog te verliezen.

Er is bij ons op school veel aandacht voor Wetenschap en Technologie, een van onze speerpunten. De school beschikt over een COOL-lokaal1 en een gespecialiseerde leerkracht die alle groepen kan bijstaan in W&T.

Wij besteden veel aandacht aan lezen en boekpromotie. Er is wekelijks een leesconsulente aanwezig in de school die ons hierbij helpt. Wij bieden onze leerlingen structuur en uitdaging, veiligheid en succeservaringen; dat doen we door samen plezier te maken en samen hard te werken. Dat geldt voor de leerlingen en dat geldt voor de leerkrachten.

Verder zijn we dit schooljaar gestart met het uitbreiden van ons kunst- en cultuuronderwijs. Beoefening van kunst en cultuur draagt bij aan een brede persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Het versterkt de maatschappelijke betrokkenheid en het leerklimaat op school.


SKO Volendam

De Sint Jozefschool valt onder de Stichting Katholiek Onderwijs in Volendam. SKO Volendam heeft negen basisscholen en een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, het Don Bosco College. Alle scholen van de stichting liggen in Volendam. De basisscholen geven gezamenlijk vorm aan een toekomstgerichte koers van het onderwijs. Iedere school vertaalt deze naar een schooleigen koers, met het eigen team.

SKO Volendam verwacht dat de nieuwe directeur een actieve en toekomstgerichte bijdrage levert aan ontwikkelingen en ook aan de katholieke identiteit van de school. Daarnaast wordt van alle directeuren een actieve bijdrage aan bovenschools beleid gevraagd. Directeuren komen regelmatig bijeen in het directieoverleg onder leiding van de Bovenschools Manager Primair Onderwijs. Ook zijn er diverse werkgroepen van en voor directeuren om gezamenlijk het beleid verder te ontwikkelen en zo de eigen schoolontwikkeling naar een volgende fase te leiden.

Alle scholen zijn verbonden aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs ZaanstreekWaterland. Verder zijn er samenwerkingsrelaties en partnerschappen met de Gemeente EdamVolendam, de Kinderopvang, de Sportkoepel en Club- en Buurthuiswerk (CBW), de opleidingsinstituten zoals I-Pabo en andere scholen in de regio. Het spreekt vanzelf dat er ook investeringen gevraagd worden om binnen de eigen organisatie van SKO Volendam een bijdrage te leveren aan de doorgaande ontwikkelingslijn van primair- naar voortgezet onderwijs.

Een nieuwe directeur

Ons diverse team is betrokken en samen willen we goed en aantrekkelijk onderwijs voor onze leerlingen realiseren. Om dit nog beter te kunnen doen zijn we gestart met een visietraject. De directeur die wij zoeken, bewandelt met ons de reeds ingeslagen weg. Dat betekent dat je je kunt vinden in onze visie die we samen verder gaan ontwikkelen.

Jij brengt mensen en meningen bij elkaar, zorgt voor een zorgvuldig proces en bewaakt samenhang en voortgang. In de school ben je zichtbaar, toegankelijk en aanspreekbaar voor leerlingen, medewerkers en ouders.
Je stáát voor de school en vertegenwoordigt deze met trots. Een nauwe samenwerking op schoolniveau tussen directeur en intern begeleider vinden wij heel belangrijk.

Je luistert naar collega’s, inspireert en motiveert. Je bent betrokken, weet wat er speelt en neemt de inbreng van elk teamlid serieus. Je laat veel ruimte voor autonomie, maar houdt wel het overzicht. Je bevordert een veilig, professioneel werkklimaat, zodat teamleden optimaal kunnen samenwerken en zich blijven ontwikkelen.

Verder ben je besluitvaardig, daadkrachtig en transparant in de keuzes die je maakt. Je kunt deze goed onderbouwen en je communiceert hier helder en tijdig over. Je bent optimistisch, betrouwbaar en sociaalvaardig.

Wie zoeken wij?

Leerkrachten zeggen: ‘Onze nieuwe directeur…’:

 • heeft een ondernemende instelling en is daadkrachtig.
 • heeft (lesgevende) ervaring in het basisonderwijs.
 • kan de rust en balans bewaren.
 • heeft vertrouwen in ons team, respecteert diverse meningen, inspireert en motiveert.
 • hecht waarde aan het goede imago van de Sint Jozefschool en heeft lef om samen met het team en de ouders de school verder te profileren.

Ouders zeggen: ‘Onze nieuwe directeur….’:

 • is betrokken, open minded en toekomstgericht.
 • is een moderne aanpakker, bedenker en meedenker.
 • is oplossingsgericht en aansturend.
 • heeft als hoofddoelen: Goed onderwijs, tevreden leerlingen en een gezond team.
 • gaat verder met de ingeslagen weg van vernieuwing en profilering.

De leerlingen zeggen: ‘Onze nieuwe directeur….’:

 • is aardig, maar niet té aardig, is streng als het moet.
 • kan goed overleggen met de meesters en juffen.
 • zien we vaak in de school, is makkelijk te vinden en betrouwbaar.
 • weet wat hij/zij wil, moet zeker van zichzelf zijn.
 • gaat in gesprek met leerlingen en is aanwezig bij de leerlingenraad.

Wat bieden wij?

De door ons gekozen kernwaarden vormen de basis van ons handelen. Ze beschrijven onze identiteit als school, de wijze waarop wij met elkaar om willen gaan, als leerkracht, kind en ouder.

Respect voor elkaar. Onderling tussen leerlingen, tussen collega’s en tussen ouders, maar ook in de wisselwerking tussen leerkrachten, ouders en leerlingen. Respect uit zich in niet verwijtend taalgebruik, anderen in hun waarde laten, ook al is de ander “anders”. Respect voor de omgeving. Het met rust laten van elkaars spullen en netjes omgaan met de school en het plein.

Veiligheid is een eerste levensbehoefte, een voorwaarde om jezelf verder te kunnen ontwikkelen. Zo vanzelfsprekend maar uit de praktijk blijkt helaas dat er nog altijd leerlingen zijn die zich in bepaalde situaties niet veilig voelen. Dit loopt uiteen van een veilig gebouw wat voldoet aan de voorschriften van de brandweer tot persoonlijke veiligheid in pestsituaties. De St. Jozefschool doet er alles aan om alle leerlingen een veilige school te bieden.

Verantwoordelijkheid nemen én geven. Het onderwijs is dienstverlenend en leerkrachten zijn geneigd te helpen en te zorgen. Maar willen wij onze leerlingen voorbereiden op een volwaardige, zelfstandige plaats in onze maatschappij, dan zullen wij ze ook moeten leren hun zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in hun leerproces, waarop we onze lessen inzetten. Maar ook in hun daden en inzet op sociaal emotioneel gebied, waarop wij ze aanspreken.

Rust en balans zien wij graag terug in onze school. Rust in onze lessen door een heldere aanpak en regelgeving, gestoeld op duidelijke normen en waarden. Een voorbeeldfunctie in deze is weggelegd voor ons betrokken leerkrachtenteam. Maar ook balans tussen wat ‘moet’ en wat ‘mag’. Zo vinden wij het belangrijk dat er ook ruimte is voor ontspanning en plezier, waarbij wij van mening zijn dat de leerlingen spelenderwijs de nodige vaardigheden leren.

Betrokkenheid is een groot goed binnen onze school. Alle leerkrachten kennen bijna alle kinderen, ook die van de andere groepen. We zijn niet alleen gericht op de schoolse opbrengsten, maar ook op het welbevinden en willen een klankbord zijn voor de leerlingen die het soms wat moeilijker hebben. Maar ook onderling tussen de collega’s is de betrokkenheid groot en staan wij klaar voor elkaar. In goede en slechte tijden. Dit is merkbaar in de goede, informele sfeer die voelbaar is in de school. Dit is ook wat wij de leerlingen mee willen geven door hen te betrekken bij wat speelt op school of in een klas en hen te laten zien dat je er voor elkaar kunt zijn.

Bloei / ontwikkelen. Een open deur voor een school zou je zeggen, maar voor ons betekent het meer dan alleen goede opbrengsten op schoolse vaardigheden. Wat wij willen is dat onze leerlingen naast goede referentieniveaus voor taal en rekenen, hun persoonlijke talenten kunnen ontwikkelen. Hiervoor willen wij hen ruimte bieden tijdens vieringen, maandsluitingen, creatieve projecten en andere activiteiten die wij naast het reguliere curriculum organiseren. 

Functie-eisen directeur

Wij gaan ervan uit dat je:

 • beschikt over bij de functie passende kwaliteiten.
 • leidinggevende capaciteiten bezit, ervaring is een pre.
 • bereid bent de leergang tot schoolleider te volgen of deze reeds hebt gevolgd.

In deze procedure zal gelijktijdig intern en extern worden geworven.

Omvang en aard betrekking

0,8 FTE voor functie directeur. Het dienstverband is voor onbepaalde tijd bij gebleken geschiktheid gedurende het eerste jaar. Aan de start van het eerste jaar wordt een ontwikkelingsgericht assessment aangeboden.
Het eerste jaar is de aanstelling van tijdelijke aard.
Salariëring volgens de CAO-PO in schaal D12.

Solliciteren?

Spreekt deze vacature je aan? Wij horen graag van je. Stuur een korte motivatie en curriculum vitae aan: secretariaat@deskov.nl, onder vermelding van vacature directeur Sint Jozefschool.

Informatie

Nadere informatie over de Sint Jozefschool en de SKOV vind je op de websites:
www.sintjozef-school.nl
www.deskov.nl

De volgende documenten zijn via de websites toegankelijk:
• Filmpje en poster leerlingenraad Sint Jozefschool
• Schoolplan 2019-2023 Sint Jozefschool
• Schoolgids 2021-2022 Sint Jozefschool
• Jaarplan 2021-2022 Sint Jozefschool
• SKOV Koersplan Primair Onderwijs 2020

Vragen 

Bij vragen over deze functie kun je je wenden tot Wilma Tjalsma (Bovenschools Manager Primair Onderwijs) en/of Debbie van Pooij-Bos (Intern begeleider Sint Jozefschool)