Home / Meer info / Lesuitval & Schoolverzuim

Lesuitval & Schoolverzuim


Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van lesuitval:

Bij ziekte van een leerkracht wordt gezorgd voor een invaller(ster). Als dit niet lukt, wordt er intern een oplossing bedacht, zodat de leerlingen in ieder geval niet naar huis worden gestuurd.

Om de verplichte onderwijstijd zo efficiënt mo-gelijk te benutten zijn o.a. de volgende afspraken gemaakt:

• op tijd beginnen (automatische bel);
• in overleg met ouders externe storingen zoveel mogelijk beperken (bijv. het halen en brengen van kinderen onder schooltijd).;
• de overgang tussen de lessen zo effectief mogelijk laten verlopen;
• de klassenorganisatie doelmatig inrichten.

Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim:

Volgens de leerplichtwet van 1969, die is aangescherpt in 1994, zijn de leerlingen verplicht alle lessen van hun groep of klas te volgen.
U als ouder/verzorger kunt er veel toe bijdragen dat uw kind zo weinig mogelijk verzuimt door bijv. bezoeken aan tandartsen, indien mogelijk, buiten schooltijd te laten vallen.
U dient zich te realiseren dat uw kind erbij gebaat is de lessen zoveel mogelijk te volgen, zodat er sprake is van een ononderbroken leerproces.
U helpt daarbij ook de leerkrachten, die bij verzuim van leerlingen extra inspanningen moeten verrichten om de opgelopen achterstand weer teniet te doen. De scholen hebben van hun kant de verplichting om de lessen zoveel mogelijk te geven.

De wet laat heel weinig ruimte om schoolverzuim toe te staan.
Slechts in bijzondere situaties kunt u bij de directeur van de school terecht om voor uw kind vrij te vragen.
Hieronder worden enkele bijzondere gevallen genoemd.

Bij ziekte van de leerling.
Als de leerling ziek is, wordt van de ouder/verzorger verwacht dat hij/zij dit aan de school kenbaar maakt. Even bellen is voldoende.

Bij sterfgevallen in de familie.
Als iemand in de familie is overleden en de leerling de school niet kan bezoeken, is een belletje naar de school voldoende.

Bij feestelijke aangelegenheden.
Bij feestelijke aangelegenheden wordt van de ouder/verzorger verwacht dat hij/zij verlof ruim van te voren aanvraagt.

Verlof voor leerplichtige leerlingen

Ouders van leerplichtige kinderen moeten zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties en vrije dagen. Dat geldt ook voor wintersport-
vakanties, jubilea en familieweekends. In heel bijzondere gevallen mag de directeur van de school een leerling vrij geven om met zijn ouders op vakantie te gaan. Dat mag hooguit een keer per jaar, voor een periode van ten hoogste 10 dagen. Dat geldt alleen voor ouders die door hun beroep dat schooljaar in geen enkele schoolvakantie met het gezin op vakantie kunnen gaan en die een verklaring van de werkgever kunnen laten zien, waaruit blijkt dat zij inderdaad niet op een ander moment met vakantie kunnen gaan. De directeur van de school neemt in dat geval contact op met de werkgever. Deze is namelijk verplicht ouders met schoolgaande kinderen minimaal twee weken vrijaf te geven.
Het is verboden toestemming te geven voor vakantie als het gaat om de eerste twee weken
na de zomervakantie.

In de praktijk betekent dit dat:
  • slechts bij een jubileum van de ouders (en grootouders) wordt vrijgegeven, waarbij de richtlijnen van de normale CAO’s worden aangehouden;
  •  voor een midweek geen vrijgegeven wordt;
  • er geen mogelijkheid is om vakanties te verlengen en dat er dus geen vrijgegeven wordt voor een vertrek op de vrijdag onder schooltijd voor een wintersportvakantie of een terugkomst op een maandag;
  • de mogelijkheden tot de aanvraag voor een lang weekend onder schooltijd beperkt zijn; bij een jubileum kan de maandag of de vrijdag vrij worden gegeven;
  • in alle andere gevallen op vrijdag na schooltijd vertrokken moet worden en dat het kind op maandag op school wordt verwacht.

    Mochten ouders het leerplichtige kind
    (4-jarigen horen hier niet bij) toch thuis houden, of wanneer het vermoeden bestaat van een niet terechte ziekmelding, dan is de school volgens de leerplichtwet verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De ambtenaar roept de ouders op of gaat bij ze langs. Hij hoort de ouders en geeft ze bij moedwillig veroorzaakt verzuim een proces verbaal.